? సుఖసంతోషాలు అన్వేషిస్తున్నారా

రచయిత :

వివరణ

శాశ్వత సుఖసంతోషాలు సర్వలోక సృష్టికర్తను విశ్వసించడంలో మరియు ఆయన చూపిన మార్గంలో జీవించడంలోనే ఉంటాయనేది ఇక్కడ స్పష్టం చేయబడుతున్నది. అంతేగానీ, మానవ నిర్మిత ప్రాపంచిక అంశాలలో శాశ్వత సంతోషం లభించదనీ, అది కొంతకాలానికే ఆవిరై పోతుందనే కఠోర సత్యం ఇక్కడ తెలుపబడుతున్నది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్