ఇస్లాంలో నా తొలి అడుగులు

వివరణ

ఎవరైనా ఇస్లాం స్వీకరించారనే వార్త వినగానే, ఒక నిజమైన ముస్లింకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే అతడు ఎల్లవేళలా ఇతరుల మంచిని కోరతాడు మరియు తను జీవిస్తున్న సృష్టకర్త యొక్క సత్యధర్మంపైనే ఇతరులు కూడా జీవించి, ఇహపరలోకాలలో సాఫల్యం పొందాలని కోరుకుంటాడు - అధ్యాత్మిక మరియు మానసిక నిలకడ మరియు శాంతితో సుఖసంతోషాల ప్రశాంత జీవితం. ఇస్లామీయ ధర్మ ఉపదేశాలు పాటించడం ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యం. ఈ విషయాలనే ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్