హిస్నుల్ మోమిన్ - దైవవిశ్వాసి యొక్క సురక్షిత కోట

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో, రచయిత ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథుల వెలుగులో వివిధ రకాల ఆపదలు మరియు విపత్తులు ఉమ్మతుపై విరుచుకు పడటానికి గల కారణాలను మరియు వాటిని నివారించే పద్ధతులను, వాటిని ఎదుర్కొనే పద్ధతులను పేర్కొన్నారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్