ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి పాతగ్రంథం ఏమంటున్నది

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో 21 పేజీలు ఉన్నాయి. ఇది షేఖ్ అహ్మద్ దీదాత్ రహిమహుల్లాహ్ మరియు ఇతర ధర్మాల పండితుల మధ్య జరిగిన డిబేటుల నుండి సంకలనం చేయబడింది. దీనిలో ప్రాచీన దివ్య గ్రంథాలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ప్రస్తావించబడిన అనేక భవిష్యవాణులు పేర్కొనబడినాయి. ఇది ప్రతి ముస్లిం చదవ వలసిన పుస్తకం. అల్లాహ్ మెప్పు కోసం దీనిని ఎక్కువగా ముద్రించి, ఇతర భాషలలో అనువదించి అందరికీ పంచి పెట్టవలెను.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్