మూడు ప్రధానమైన నియామాలు

వివరణ

మూడు నియమాలలో క్లుప్తంగా, స్వచ్ఛంగా ఏకదైవారాధన సందేశం, 1. అద్వితీయమైన నిరూపణలతో అల్లాహ్ గురించిన జ్ఞానం, అల్లాహ్ యొక్క అంతిమ ప్రవక్త గురించిన జ్ఞానం, ఇస్లాం ధర్మం గురించిన జ్ఞానం 2. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి 3. ఈ జ్ఞానం వైపుకు ప్రజలను ఎలా పిలవాలి

ఫీడ్ బ్యాక్