ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సున్నతులను అనుసరించే ప్రజల నుండి షియా వర్గానికి ఒక లేఖ

వివరణ

ఈ గొప్ప పుస్తకంలో రచయిత ఈ వర్గం కలిగి ఉన్న వివిధ విశ్వాసాలపై మరియు వారు వేస్తున్న కొన్ని అభాండాలపై చర్చిస్తున్నారు. అంతేగాక వారి అభిప్రాయాలు, నిందలు ఎందుకు నిజమైనది కాదో సరైన ఆధారాలతో ఖండిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవ వలసిన మంచి పుస్తకం ఇది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్