అత్తిబ్యాన్ - ఖుర్ఆన్ పఠనంలో తోడ్పడే సులభమైన పద్దతి

వివరణ

ఈ పుస్తకం పాఠకులకు ఖుర్ఆన్ పఠనంలో పనికి వచ్చే విధంగా కొన్ని ఆధునిక బోధనా పద్ధతులను అవలంబిస్తూ అరబీ అక్షరాలు నేర్పుతున్నది. దీని వలన తక్కువ సమయంలో నేర్చుకోవచ్చు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్