సృష్టి ఉద్దేశ్యం

వివరణ

ఈ చిరుపుస్తకంలో మంచి విషయాలు చర్చించబడినాయి - మానవజాతి ఎందుకు సృష్టించబడింది ? వారి అంతిమ గమ్యస్థానం ఏమిటి ? ఆ గమ్యస్థానాన్ని వారెలా క్షేమంగా చేరుకోగలరు ? ప్రతి చదవ వలసిన అతి ముఖ్యమైన పుస్తకం ఇది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్