సరైన మార్గంలో నడిచిన తర్వాతి తరం వారి నమ్మకాల (సిద్ధాంతాల) పై విశ్వాసం

ఫీడ్ బ్యాక్