బైబిల్ లో ముహమ్మద్ ప్రవక్త ప్రస్తావన

బైబిల్ లో ముహమ్మద్ ప్రవక్త ప్రస్తావన

వివరణ

బైబిల్ లో అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆగమనం గురించి పేర్కొంటున్న కొన్ని వచనాలు దీనిలో ప్రస్తావించబడినాయి. ముఖ్యంగా Deuteronomy అధ్యాయంలో ప్రవక్త మోసెస్ గురించి మరియు రాబోయే మరో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ప్రస్తావించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్