ధర్మ ప్రచార నైపుణ్యత

ధర్మ ప్రచార నైపుణ్యత

వివరణ

ధర్మప్రచారం ఎలా చేయాలో తెలిపే కొన్ని కిటుకులు. ధర్మప్రచారంలో ఏ యే అంశాలపై ముఖ్యంగా దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. ధర్మప్రచారంలో రకరకాల మనస్తత్వాల మనుషులు ఎదురవుతారు. వారితో మంచి పద్ధతిలో ఎలా సంభాషించాలి మరియు వారిని సకలలోక సృష్టికర్త వైపు ఎలా పిలవాలి అనే అంశాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్