ప్రభావశీల ధర్మప్రచారంలో స్వయంగా తయారు కావటానికి ఉపయోగపడే 50 కిటుకులు

ప్రభావశీల ధర్మప్రచారంలో స్వయంగా తయారు కావటానికి ఉపయోగపడే 50 కిటుకులు

వివరణ

ధర్మప్రచారంలో రకరకాల వ్యక్తులు ఎదురవుతారు. వారి ఆలోచనలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. అయినా ప్రతి ఒక్కరూ సత్యధర్మ ప్రచారంలో పాల్గొంటూ, తోటి మానవుడిని నరకాగ్ని నుండి కాపాడటానికి తప్పకుండా ప్రయత్నించాలి.

ఫీడ్ బ్యాక్