కేటగిరీలు

శుక్రవారం జుమా నమాజు

అల్లాహ్ ఈ సమాజాన్ని మిగిలిన సమాజాలకు భిన్నంగా ఎంచుకున్నాడు, దాని ప్రవక్తను ఎంచుకున్నాడు, అలాగే శుక్రవారాన్ని ఎంచుకున్నాడు. శుక్రవారం ఎంతో శుభమైంది. ఇస్లాంలో దానికి ఎంతో ఉన్నత స్థానమున్నది. ఇక్కడ శుక్రవారం యొక్క శుభాల గురించి అనేక అంశాలు చేర్చబడినాయి.

అంశాల సంఖ్య: 13

ఫీడ్ బ్యాక్