కేటగిరీలు

تعريب عناوين المواد

ఖుర్ఆన్ విద్యల ప్రసరణ

ఖుర్ఆన్ విద్యల ప్రసరణలోని ప్రయోజనం మరియు అప్రయోజనాల గురించి భేదాభిప్రాయాలున్నాయి. అయితే మేము చదివిన కొన్ని పుస్తకాలలో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు కనబడినాయి. ఆ పుస్తకాలను ఇక్కడ పొందుపరిచినాము.

అంశాల సంఖ్య: 1

ఫీడ్ బ్యాక్