కేటగిరీలు

తౌబా మరియు అల్లాహ్ వైపు మరలటం

తమ పాపకార్యాల వలన ఇక తమకు మోక్షం లభించదని కొందరు నిరుత్సాహ పడుతూ ఉంటారు ? అవాంటి వారు ప్రతి రోజూ ఉదయం మరియు సాయంత్రం అల్లాహ్ వైపు మరలి, తమ పాపకార్యాలను మన్నించమని తౌబా చేసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తౌబా అంటా పశ్చాత్తాపం గురించిన ఇస్లామీయ ధర్మాదేశాల నుండి ఈ వ్యాసం తయారు చేయబడింది.

అంశాల సంఖ్య: 20

ఫీడ్ బ్యాక్