కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    MP3

    ఇస్లామీయ పదాల ఆడియో డిక్షనరీ ఇంగ్లీషు పదాల అనువాదం అరబీ భాషలో. దీని తయారు చేసిన వారు డాక్టర్ అబ్దుల్లాహ్ అబూ అషీ అల్ మలికీ మరియు డాక్టర్ అబ్దుల్ లతీఫ్ అల్ షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్. ధార్మిక పదాల ఒక సమగ్రమైన నిఘంటువు, పదపట్టిక, ధార్మిక పదాలు మరియు పరిభాషలతో కూడిన పదపట్టికలు.

ఫీడ్ బ్యాక్