కేటగిరీలు

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రవక్తత్వం యొక్క నిదర్శనాలు

ఈ వ్యాసంలో ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ప్రవక్తత్వాన్ని నిరూపించే అనేక ప్రాీమాణిక అంశాలు, వివిధ భాషలలో జమ చేయబడినాయి. అవి: ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలిపిన భవిష్యవాణులు, అల్లాహ్ ఆదేశంతో ఆయన చూపిన కొన్ని మహిమలు, పూర్వ ప్రవక్తల కాలపు చారిత్రక విషయాలు.

అంశాల సంఖ్య: 1

  • ఇంగ్లీష్

    PPT

    బైబిల్ లో అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆగమనం గురించి పేర్కొంటున్న కొన్ని వచనాలు దీనిలో ప్రస్తావించబడినాయి. ముఖ్యంగా Deuteronomy అధ్యాయంలో ప్రవక్త మోసెస్ గురించి మరియు రాబోయే మరో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ప్రస్తావించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్