కేటగిరీలు

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క హక్కులు

అంశాల సంఖ్య: 1

  • ఇంగ్లీష్

    PPTX

    ఇదొక చాలా గొప్ప ప్రజెంటేషన్. దీనిలో మనం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను ఎలా సమర్థించాలో తెలిపే 100 మార్గాలు పేర్కొనబడినాయి. అల్హందులిల్లాహ్ అంటే సకల కృతజ్ఞతలు సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ కే. ఆయన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై, ఆయన కుటుంబంపై మరియు ఆయన సహాబాలపై అల్లాహ్ శాంతి మరియు దీవెనలు ప్రసాదించుగాక. విద్య మరియు ఇతర ఆవశ్యక రంగాలలో వ్యక్తిగతంగా , కుటుంబపరంగా , సామాజికంగా మనం చేయగలిగే పనలు ఏమిటి అనేది కూడా ఇక్కడ చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్