విద్యాభ్యాస ప్రణాళిక - కర్రికులమ్

అంశాల సంఖ్య: 7

 • PDF

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • PDF

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • PDF

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • PDF

  లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క అసలైన అర్థం, ఆ పవిత్రసాక్ష్య వచనం యొక్క షరతులు మరియు ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ పై మనం చూపవలసిన కనీస మర్యాదలు – బాధ్యతలు, తౌహీద్ రకాలు, ఇస్లాం నుండి బహిష్కరింపజేసే విషయాలు – వీటిపై అభ్యాసాలు అంటే ప్రాక్టీసు వర్క్ షీట్లు. అల్లాహ్ పై విశ్వాసం, దైవదూతలపై విశ్వాసం, దివ్యగ్రంథాలపై విశ్వాసం, రసూల్ (ప్రవక్త) లపై, ప్రళయదినంపై విశ్వాసం, అల్ ఖదర్ (అదృష్టదురదృష్టాల)పై విశ్వాసం గురించిన ప్రాక్టీసు పేపర్లు. అల్ షిర్క్ (దైవత్వంలో భాగస్వామ్యం), అల్ కుఫ్ర్ (సత్యతిరస్కారం), అల్ నిఫాఖ్ (కపటత్వం), అల్ బిదాఅ (అసలు ధర్మంలో లేని విషయాలు నూతనంగా కల్పించటం) – వీటిపై అభ్యాసాలు అంటే ప్రాక్టీసు వర్క్ షీట్లు. ధర్మాధర్మాలపై నడిచే తోటివారిపై తమ ఇష్టాయిష్టాలు ఎప్పుడు – ఎలా - ఏ విధంగా చూపమని ఇస్లాం ఉపదేశిస్తున్నది, ఇస్లామీయ ధర్మశాసన తీర్పు, మాజిక్, సూఫియిశమ్, ఇంకా వేరేవాటి ద్వారా వేడుకునే మరియు ప్రార్థించే సరైన పద్ధతులలో ఏవి అనుమతింపబడిని మరియు ఏవి నిషేధింపబడినవి – వీటిపై అభ్యాసాలు అంటే ప్రాక్టీసు వర్క్ షీట్లు.

 • PDF

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • PDF

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • PDF

  రియాధ్ లో మొట్టమొదటి సారిగా తెలుగు భాషలో ఇస్లామీయ కోర్సు పాఠ్య పుస్తకం తయారు చేయబడినది. దివ్యఖుర్ఆన్ ఫౌండేషన్ మరియు తెలుగు కళాక్షేత్రం వారి కృషి, ఎనలేని శ్రమ, అనువాదకుల కృషి, పునర్విమర్శకుల శ్రమ - ఫలితమే ఈ కోర్సు పుస్తకం. ఇస్లాం అంటే ఏమిటో సామాన్యులకు కూడా అర్థం అయ్యేటట్లు తెలిపే ఒక చక్కని పాఠ్యపుస్తకం.

ఫీడ్ బ్యాక్