కేటగిరీలు

పీరియాడిక్ రివ్యూ అంశాలు

ఇక్కడ తరుచుగా అవసరమయ్యే వివిధ విషయాలు ఒకచోట చేర్చబడినాయి: రమదాన్, షవాల్, హజ్ మరియు ఉమ్రహ్, ఆషూఅరహ్ మరియు ముహర్రమ్ నెల, రజబ్ నెల మరియు ఇస్రా వ మేరాజ్, షఅబాన్ నెల, క్రిస్మస్ మరియు ముస్లిమేతరులకు పండుగ అభినందనలు తెలపడం గురించిన ధర్మాజ్ఞలు, వలెంటీన్ దినం, ఏప్రిల్ ఫూల్, సెలవులు మరియు వాటిని ఎలా ఉపయోగించవచ్చు, పది దిల్ హజ్, ఖుర్బానీ మరియు అఖీఖహ్.

అంశాల సంఖ్య: 2

ఫీడ్ బ్యాక్