కేటగిరీలు

రోగస్థులను పరామర్శించే పద్ధతి

అంశాల సంఖ్య: 1

  • PDF

    1- ఇస్లాం ధర్మలో రోగుల పరామర్శ తప్పనిసరి మరియు దానికి బదులుగా అల్లాహ్ ప్రసాదించే ప్రతిఫలం. ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం విధానం కూడా. 2- రోగులను సందర్శించే విధానం, ప్రతిఫలం మరియు దానిలోని శుభాలు.

ఫీడ్ బ్యాక్