కేటగిరీలు

  • మొదటి వలస ఇంగ్లీష్

    PDF

    1- ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ముస్లింల ఒక చిన్న బృందాన్ని ఇథియోపియాపు పంపినారు. 2- తొలి ముస్లింల ఆశ్రయం మరియు రహస్య సంభాషణ.

  • video-shot

    GIF

    హిజ్రత్ - మక్కా నుండి మదీనాకు చేసిన చారిత్రక వలస

ఫీడ్ బ్యాక్