కేటగిరీలు

  • మోసం మరియు దగా ఇంగ్లీష్

    PDF

    చేస్తున్నది ముస్లింలా లేక ముస్లిమేతరులా అనే భేదభావం లేకుండా మోసం, వంచన మరియు దగా మొదలైన వాటిని ఇస్లాం ధర్మం పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నది. ఇతరులను మోసం చేసే వారికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క గంభీరమైన హెచ్చరికలు.

  • PDF

    సామాజిక జీవితంలో అబద్ధాలు పలుకుట సామాన్యమై పోయింది. దీని వలన ప్రజలలో వ్యాపించే ఈర్ష్యాద్వేషాల గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్