కేటగిరీలు

ప్రాచీన దివ్యగ్రంథాలపై విశ్వాసం

అంశాల సంఖ్య: 1

  • ఇంగ్లీష్

    DOC

    సృష్టికర్త ఎందుకు దివ్యసందేశాల రూపంలో దివ్యవాణులను అవతరింపజేసినాడు, బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ దివ్యగ్రంథాల గురించి క్లుప్తమైన వివరణ ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్