కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    MP4

    ఈ భాగంలో పశుసంపదపై చెల్లించే జకాతు గురించి, దాని ప్రాధాన్యత మరియు దానిలోని శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్