కేటగిరీలు

 • video-shot

  హిజాబ్ - పరదా ఇంగ్లీష్

  PDF

  హిజాబ్ అనేది అల్లాహ్ కు చూపే విధేయతకు చిహ్నం, హిజాబ్ సిగ్గు, లజ్జ, సచ్ఛీలతలకు చిహ్నం, హిజాబ్ చెడు నుండి కాపాడే రక్షణ కవచం, హిజాబ్ హుందాతనం, హిజాబ్ గౌరవం మరియు హిజాబ్ ఆత్మవిశ్వాసం - మొదలైన ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

 • video-shot

  PDF

  ప్రజలు బురఖా అంటే ఎందుకు భయపడతారు, ధర్మాచరణలు పాటించే స్వేచ్ఛ మరియు దానిని మాటలలో వ్యక్త పరచే స్వేచ్ఛ, వేర్వేరు ఇస్లామీయ దుస్తులు ... మొదలైన విషయాలను ఈ కరపత్రం స్పష్టంగా చర్చిస్తున్నది. అంతేగాక బురఖా మరియు నిఖాబ్ ల గురించి ప్రచారంలో ఉన్న కొన్ని అపార్థాలను కూడా ఖండిస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్