కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    PDF

    1- ఇది దైవవిశ్వాసుల ఆయుధం 2- దుఆలోని శుభాలు 3- స్వీకరించబడే విధంగా దుఆ చేసే పద్ధతి 4- ప్రవక్తలు ఎలా దుఆ చేసేవారు

  • తెలుగు

    PDF

    ప్రార్థనలు స్వీకరించబడటానికి అవసరమైన కొన్ని షరతులు ఇక్కడ తెలుపబడినాయి. ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథ్ గ్రంథాల నుండి దాని ఆధారాలు కూడా ఇవ్వబడినాయి. అల్లాహ్ మనందరికి సరైన మార్గం చూపుగాక!

ఫీడ్ బ్యాక్