మస్జిదె నబవీ లో ఏది అనుమతింపబడినదో మరియు ఏది నిషేధింపబడినదో స్పష్టీకరణ

ఫీడ్ బ్యాక్