షవ్వాల్ నెలలోని 6 దినాల ఉపవాసాల ప్రాధాన్యత

వివరణ

రమదాన్ నెల ఉపవాసాల తర్వాత, షవ్వాల్ నెలలో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఆరు దినాల పాటు ఉపవాసాలు ఉండటానికి ప్రయత్నించవలెను. వీటిని షవ్వాల్ నెలలో ఎప్పుడైనా ఉండవచ్చును. వీటికి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ఇక్కడ చర్చించబడినది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్