వివరణ

రమదాన్ నెల ఉపవాసాల తర్వాత, షవ్వాల్ నెలలో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఆరు దినాల పాటు ఉపవాసాలు ఉండటానికి ప్రయత్నించవలెను. వీటిని షవ్వాల్ నెలలో ఎప్పుడైనా ఉండవచ్చును. వీటికి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ఇక్కడ చర్చించబడినది.

ఫీడ్ బ్యాక్