ఆదం పిల్లల వివాహాలు

వివరణ

ప్రశ్న – ఆది మానవులైన ఆదం మరియు హవ్వాలకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత, వారి పిల్లలు తమలో తామే వివాహం చేసుకుని ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను. మరి ఖుర్ఆన్ లో సోదర సోదరీమణుల మధ్య వివాహం చేసుకోవటమనేది నిషేధింప బడినది (హరాం చేయబడినది) కదా?

ఫీడ్ బ్యాక్