వుదూలోని వాజిబ్ మరియు సున్నహ్ భాగాలు

వివరణ

ప్రశ్న: దయచేసి స్త్రీల వుదూ (ఇస్లామీయ పద్ధతిలో కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే) విధానాన్ని నా భార్య కోసం వివరించండి.

ఫీడ్ బ్యాక్