కారణం లేకుండా హజ్జ్ ఆలస్యం చేయటం

వివరణ

ఎటువంటి కారణం లేకుండా నిర్లక్ష్యంతో, హజ్జ్ యాత్రను ఆలస్యం చేయటం గురించి ఇస్లామీయ ఆదేశాలు ఏమిటి?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్