ఇహ్రాం స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి మాస్క్ ధరించవచ్చునా?

వివరణ

ఇహ్రాం స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి మాస్క్ ధరించవచ్చునా ? అనే ప్రశ్నకు క్లుప్తమైన జవాబు.

ఫీడ్ బ్యాక్