ఇహ్రాం స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి మాస్క్ ధరించవచ్చునా?

ఫీడ్ బ్యాక్