షవ్వాల్ నెల ఉపవాస దినాలు

వివరణ

ఒక ముస్లిం షవ్వాల్ నెల 6 దినాల ఉపవాసాలను ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి?

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్