మహిళా ప్రవక్తలు లేక సందేశహరులు ఎందుకు లేరు – దీని వెనుక నున్న వివేకంపై చర్చ

వివరణ

స్త్రీలలో నుండి ప్రవక్తలు మరియు సందేశహరులు ఎందుకు లేరు అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇక్కడ జవాబిచ్చారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్