వివరణ

స్త్రీలలో నుండి ప్రవక్తలు మరియు సందేశహరులు ఎందుకు లేరు అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇక్కడ జవాబిచ్చారు.

ఫీడ్ బ్యాక్