? ఉమ్రహ్ లేదా హజ్ యాత్రికులకు ఎందుకు కుట్టబడిన దుస్తులు ధరించడం నిషేధించబడింది

వివరణ

అల్లాహ్ ఉమ్రహ్ లేదా హజ్ యాత్రికులకు కుట్టబడిన దుస్తులు ధరించకూడదని ఎందుకు నిషేధించాడు, దాని వెనుక నున్న వివేకం ఏమిటి ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్