? ఉమ్రహ్ లేదా హజ్ యాత్రికులకు ఎందుకు కుట్టబడిన దుస్తులు ధరించడం నిషేధించబడింది

ఫీడ్ బ్యాక్