ఇహ్రాం ధరించిన తర్వాత హజ్ చేయకూడదని నిశ్చయించుకున్నాడు

వివరణ

ఒకవేళ ఎవరైనా ఉమ్రహ్ లేదా హజ్ కోసం ఇహ్రాం ధరించిన తర్వాత, యాత్రను రద్దు చేసుకుంటే అతడు ఏమి చేయాలి ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్