? అసలు ఇమాం మహదీ వాస్తవమేనా కాదా

వివరణ

ఇమాం మహదీ ఆవిర్భావం గురించి తెలిపే హదీథు ప్రామాణికమైనదేనా ? ఎందుకంటే నా స్నేహితుడు నాతో అది ప్రామాణికమైన హదీథు కాదని, బలహీనమైన హదీథని చెప్పినాడు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్