ప్రళయ ఘడియ సమీపించిందా

వివరణ

నేటి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నో పాపాలు చేస్తుండటం చూస్తుంటే, ప్రళయ ఘడియ సమీపంలోనే ఉన్నదా అనిపిస్తున్నది. ఇది కరక్టేనా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్