ఇబ్నె సయ్యద్ అంటే ఎవరు ? అతడు అసత్య మసీహ్ నా ?

వివరణ

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కాలంలో కనబడే ఒక విచిత్ర వ్యక్తి గురించి కొన్ని హదీథులలో నేను చదివాను. అతడి పేరు ఇబ్నె సయ్యద్ లేదా ఇబ్నె సయీద్. అతడు ఎవరు మరియు అతడి ప్రత్యేకత ఏమిటి ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్