? దజ్జాల్ ఎవడు

వివరణ

దజ్జాల్ ఎవడు మరియు అతడి లక్షణాలు ఏమిటి ?

ఫీడ్ బ్యాక్