? ఈసా అలైహిస్సలాం యొక్క పాత్ర ఏమిటి

ముఫ్తీ :

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మంలో అల్ మసీహ్ రూపంలో ఈసా అలైహిస్సలాం యొక్క బాధ్యతలు మరియు కార్యాలు ఏమిటో నేను తెలుసుకోవానుకుంటున్నాను. ఇస్లాంకు వ్యతిరేకమైన అనేక క్రైస్తవ వెబ్సైట్లు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాయి. నా ఈమాన్ దృఢంగా లేదని కాదు, కానీ నేను వారికి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పలేక పోతున్నాను. బహుశా మీరు నాకు సహాయపడగలరు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్