ఈసా అలైహిస్సలాం గురించి ఖుర్ఆన్ తెలుపుతున్న విషయాలపై సందేహాలు

వివరణ

ముస్లిమేతరులు ఈసా అలైహిస్సలాం గురించి మీ దివ్యగ్రంథం చెబుతున్న విషయాలను నమ్మాలని, బైబిల్ లో ధృవీకరించబడినట్లుగా ఆయన శిలువ పై మరణించారు మరియు ఆయన దేవుడి కుమారుడు అనే ప్రకటనలను తిరస్కరించాలని మీరెలా ఆశిస్తున్నారు ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్