ఆపదల సమయంలో మరియు కష్టకాలంలో అల్లాహ్ నుండి శరణు వేడుకునే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రార్థనలు మరియు ధ్యానం

ఫీడ్ బ్యాక్