ప్రళయ దినం ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందనే విషయం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు తెలియదు

ఫీడ్ బ్యాక్