ఈ ప్రపంచం ఎంత కాలం వరకూ కొనసాగుతుంది అనే విషయం గురించి ప్రచారంలో ఉన్న ప్రకటనలలోని అసత్యం

వివరణ

కొందరు పండితులు హిజ్రీ 1500వ సంవత్సరం కంటే ముందు ప్రళయ దినం సంభవిస్తుందని మరియు దానికి సాక్ష్యంగా కొన్ని హదీథులను పేర్కొనడం విన్నాను. ఇది సరైనదేనా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్