అంతిమ ఘడియ సూచనలలోని ఒక సూచన ఏమిటంటే సమయం త్వరత్వరగా గడిచిపోతుంది

వివరణ

ప్రళయ ఘడియ సూచనలలోని ఒక సూచన ఏమిటంటే దినాలు త్వరత్వరగా గడిచి పోతాయి మరియు చిన్నవి అయిపోతాయి. ఇది కరక్టేనా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్