అవిశ్వాసుల పండుగలలో పాలుపంచుకోవడం

వివరణ

అనేక మంది ముస్లింలు క్రైస్తవుల మరియు ఇతరుల పండుగలలో పాల్గొనడం చూస్తున్నాను. వారికి చూపించి, అలా పాల్గొనడం ఘోరమైన పాపమని తెలిపే సాక్ష్యాధారాలు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల నుండి ఏవైనా ఉన్నాయా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్