మన పండుగలలో వారు పాలుపంచుకునే విధంగా ప్రోత్సహించేందుకు వీలుగా ముస్లిమేతరుల పండుగలలో పాల్గొనడం

వివరణ

మన పండుగలలో పాల్గొనడానికి వారు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ముస్లిమేతరుల పండుగలలో మనం పాల్గొనవచ్చా.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్